Outsourcing IT

Utrzymywanie infrastruktury informatycznej i zapewnienie jej sprawnego działania staje się coraz droższym i coraz bardziej skomplikowanym procesem.

W odpowiedzi na szybko zmieniające się warunki otoczenia, wymagania Klientów oraz działania konkurencji, przedsiębiorstwa coraz częściej koncentrują się na swojej podstawowej działalności, powierzając wykonanie innych zadań zewnętrznym firmom. Dzięki temu firma może zrezygnować z wielu czasochłonnych funkcji i skupić się na tym, co robi najlepiej, czyli na swoich kluczowych kompetencjach. Firma przenosząc część swoich funkcji na digitec uzyskuje wykonanie danych usług po niższym koszcie, za to z gwarancją lepszej jakości. digitec świadczy swoje usługi w następujących obszarach outsourcingu dla systemów informatycznych:

Data Center
 • udostępnianie budynku,
 • platformy sprzętowej,
 • usług przetwarzania, archiwizacji i składowania danych lub operowanie systemami informatycznymi w siedzibie Klienta
 • odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych niezbędnych do prowadzenia działalności biznesowej Klienta
 • sprawna i ciągła realizacja procesów przetwarzania danych
 • hosting – udostępnianie Klientom powierzchni dyskowej na serwerach digitec. Klient zamawiający taką usługę ma możliwość tworzenia kont poczty email a także umieszczenia na nim jednej lub kilka stron internetowych. Oferujemy różne typy serwerów wirtualnych, w zależności od pojemności dyskowej i innych parametrów.
 • hotelling (kolokacja) – polega na umieszczeniu sprzętu Klienta w specjalnie przygotowanej serwerowni digitec. Pomieszczenie jest klimatyzowane, chronione całodobowo i wyposażone w przyłącza do Internetu, szafy teleinformatyczne, zasilanie awaryjne oraz systemy zabezpieczeń.
Desktop Outsourcing
 • zarządzanie środowiskiem pracy użytkownika
 • zapewnienie sprawnego i efektywnego funkcjonowania infrastruktury komputerowej na stanowisku pracy użytkownika
 • rozproszenie organizacji nie ma już dla niej znaczenia w zakresie utrzymania IT standaryzacja profili użytkowników (sprzęt i oprogramowanie)
 • zarządzanie sprzętem IT i licencjami na oprogramowanie
Application Outsourcing
 • rozwój, wsparcie i utrzymanie aplikacji zarządzanie i konserwację aplikacji zarówno niskiego jak i wysokiego poziomu (pakiety oprogramowania / skastomizowane systemy)
 • stały i profesjonalny nadzór nad pracą kluczowych aplikacji,
 • bieżące utrzymanie aplikacji w rękach profesjonalistów
 • rozwój aplikacji zgodnie z dynamicznymi zmianami potrzeb organizacji
Network Outsourcing
 • uwierzytelnianie i bezpieczna transmisja danych pomiędzy różnymi, geograficznie rozproszonymi zasobami (terminale, urządzenia peryferyjne, serwery itp.),
 • stałe monitorowanie zasobów sieci i przeciwdziałanie wszelkim możliwym awariom zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa przesyłanych danych
 • administracja urządzeniami sieciowymi
 • konfiguracja i administracja serwerów zdalny monitoring i zarządzanie serwerami
Disaster Recovery Center
 • zapewnienie ciągłości działania zapewnienie środowiska do prowadzenia biznesu przez Klienta w sytuacji klęski żywiołowej, katastrofy lub poważnej awarii systemu (włączając w to budynek, procedury i usługi przetwarzania danych),
 • zapewnienie ciągłości pracy dla prowadzenia podstawowych procesów biznesowych bez względu na okoliczności,
 • zapewnienie środowiska pracy dla użytkowników oraz dostępu do kluczowych danych.

Outsourcing prowadzony przez digitec, sprawia, że dział IT z komórki generującej koszty zostaje przekształcony w narzędzie przyczyniające się do zwiększania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Dzięki oparciu modelu świadczenia usług o SLA (Service Level Agreement – Poziom Gwarantowanych Usług), umowa staje się instrumentem regulującym długoletnią relację, zabezpieczającym interesy Klienta i outsourcera.

Oferta outsourcingu digitec obejmuje wszystkie opisane powyżej obszary informatyki. Mogą one zostać przejęte w zarządzanie w całości, selektywnie lub w dowolnej kombinacji. W każdym z przypadków jesteśmy gotowi przejąć zarówno posiadane zasoby (komputery PC, serwery etc), jak i pracowników.

Wszystkie umowy outsourcingowe oparte są o SLA. Pozwala to szczegółowo określić zakres usług, parametry ich jakości, sposoby pomiaru i raportowania.