Wentylacja Pożarowa

System wentylacji oddymiającej może być projektowany dla różnych celów jakimi są np. wspomaganie ekip ratowniczych poprzez utworzenie strefy wolnej od dymu czy kontrola wtórnych źródeł ognia oraz przywrócenie budynku do eksploatacji.

W Polsce zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dn. 15 czerwca 2002) pkt 1 prg. 270 instalacja wentylacji
oddymiającej powinna: „zapewnić usuwanie dymu z intensywności a co najmniej 10 wymian na godzinę, chyba, że obliczeniowo określono inną liczbę wymian zapobiegających zadymieniu zabezpieczonych pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych”.

Systemy oddymiania garaży oraz innych obiektów możemy podzielić na dwa rodzaje:

 

oddymianie przewodowe

polegające na utworzeniu strefy wolnej od dymu. Oddzielenie warstw powietrza w poziomie. System składa się z wentylatorów oddymiających zazwyczaj dachowych, sieci kanałów o odpowiedniej odporności ogniowej, kratek wyciągowych, elementów regulacyjnych, które nie zawierają elementów palnych oraz klap oddymiających i pożarowych. Zadaniem przewodowego systemu oddymiania jest utrzymanie dymu na wysokości, która jest ponad strefą wolną od dymu. Nawiew powietrza realizowany jest za pośrednictwem czerpni ściennych, terenowych zasysających powietrze podciśnieniowo podczas uruchamiania się systemu oddymiania

oddymianie strumieniowe

polega na kierowaniu dymu w stronę ujścia dymu na zewnątrz. Oddzielenie warstw powietrza w pionie. System składa się z wentylatorów strumieniowych zazwyczaj o przekroju okrągłym wyposażonychw tłumiki pod strony ssawnej i tłocznej. Wentylatory kierują strugi dymu w stronę szachtu wyciągowego. Szacht służący do usuwania dymu wyposażony jest w wentylator pożarowy najczęściej dachowy. Nawiew świeżego powietrza odbywa się podciśnieniowo poprzez zaprojektowane czerpnie lub żaluzje otwierane z systemu sygnalizacji pożarowej. Powstaje w ten sposób kontrolowany przepływ dymu w całej powierzchni garażu. Jeżeli nie możliwe jest zaprojektowanie czerpni dla systemu oddymiania alternatywą może być system wentylacji napowietrzającej